Regulament si programa

Precizări privind desfăşurarea Concursului de Chimie „Petru Poni”

în anul şcolar 2010-2011

 

I. Prezentare generală

Concursul de chimie “Petru Poni” se organizează pentru elevii claselor de liceu de la filiera tehnologică. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat și cel particular. Participarea la acest concurs este individuală.

Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Singura excepție admisă va fi pentru elevii clasei a XI-a, anul de completare, care vor fi înscriși la clasa a X-a.

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M. Nr. 3109/28.01.2002, art. 3., concursul se organizează și se desfășoară pe etape. Etapele Concursului de chimie “Petru Poni” sunt: județeană/municipiul București și națională.

În cadrul etapei județeane/ a municipiului București, elevii vor susține câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore.

În cadrul etapei naționale, elevii vor susține două probe: o probă teoretică și una practică, fiecare pe durata a 3 ore.

Programele pentru toate etapele, la fiecare nivel de desfăşurare a concursului, sunt prezentate în anexa 1 a prezentelor precizări.

 

II. Participarea și selecţionarea elevilor

II.1. Etapa judeţeană/municipiul București

Elevii pot participa la această etapă pe baza fişelor de înscriere, centralizate la nivelul unităţilor de învățământ din județ, respectiv din municipiul București. Tabelele cu datele centralizate ale elevilor înscriși, conform Anexei 2, vor fi transmise la unitatea de învățământ care va organiza această etapă a concursului. Conducerea fiecărei unități de învățământ va certifica, prin semnătură, profilul/calificarea profesională a fiecărui elev înscris în concurs. Comisia județeană va verifica și va repartiza elevii înscriși de unitățile de învățământ, în funcție de specializări și calificări, în conformitate cu Anexa 1.

II.2. Etapa naţională

La faza naţională a Concursului de chimie “Petru Poni” din 2011 se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, un număr de elevi stabilit în funcție de rezultatele obținute de participanți și de numărul acestora. Numărul de locuri pentru fiecare judeţ este stabilit de către inspectorul general de specialitate din M.E.C.T.S. şi va fi comunicat inspectorilor școlari de chimie din ISJ/ISMB.

Comisia judeţeană de olimpiadă stabileşte, cu maximă responsabilitate, criterii obiective de repartizare pe clase a locurilor repartizate şi criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru faza naţională. Aceste criterii vor fi afişate la avizierul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea probei scrise. Criteriile de calificare și modul de repartizare a locurilor, pe clase, vor fi consemnate și în procesul –verbal al întâlnirii de lucru a comisiei judeţene, înainte ca lucrările să fie desigilate. În termen de 3 zile de la data desfăşurării etapei judeţene a concursului, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ ( locul de desfăşurare a etapei judeţene) lista elevilor calificaţi pentru etapa naţională. Tabelele nominale ale elevilor calificaţi la etapa națională a concursului, cuprinzând datele complete (scrise cu diacritice), conform machetei din Anexa 3, vor fi transmise la M.E.C.T.S. (prin fax şi e-mail), de către inspectorii şcolari de specialitate, până la data de 12 aprilie 2011.

 

III. Desfăşurarea Concursului de chimie “Petru Poni”

III.1. Etapa judeţeană/municipiul București

Etapa judeţeană/municipiul București a concursului de chimie “Petru Poni” se va desfășura pe data de 9 aprilie 2011, începând cu ora 9.30. Pentru faza judeţeană/municipiul Bucureşti, subiectele pentru olimpiadă sunt realizate pe clase/profil/calificări profesionale și în funcție de tipul de programă și sunt unice pentru toate județele și municipiul București. Subiectele și baremele de evaluare sunt întocmite la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Subiectele în limba română vor fi transmise judeţelor, în format electronic, în dimineaţa zilei de concurs. Pentru elevii care au solicitat subiectele traduse în limbile minorităţilor, traducerea se face în dimineaţa zilei în care are loc proba scrisă, de către o comisie formată din profesori de chimie care nu au elevi în concurs, avizată de inspectorul şcolar general al I.S.J./I.SM.B.

Elevii înscriși pentru această etapă vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor, 3 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia de evaluare, în după-amiaza zilei de concurs. Profesorii care evaluează lucrările, îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. La fiecare clasă de concurs va fi desemnat un responsabil/coordonator, care are atribuții de vicepreședinte al subcomisiei. Responsabilul/coordonatorul de la fiecare clasă primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat concurentului, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, profesorul-responsabil la clasa respectivă stabilește punctajul final prin mediere între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, profesorul-responsabil la clasa respectivă va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de responsabilul de la clasa respectivă și cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al responsabilului. Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea punctajelor obținute la fiecare subiect din proba de concurs.

III.2. Etapa naţională

Etapa naţională a Concursului de chimie “Petru Poni” se va desfăşura la Craiova, în perioada 18- 21 aprilie 2011 şi constă în două probe: teoretică şi practică.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru probele teoretică şi practică ale concursului vor fi elaborate de grupul de lucru format din membri ai Comisiei Centrale ai concursului, desemnaţi de inspectorul general de specialitate din M.E.C.T.S. Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea în ziua premergătoare probei teoretice a concursului şi va asigura şi traducerea subiectelor în limbile minorităţilor, dacă există solicitare din partea elevilor, rezultată din tabelele transmise de inspectorii școlari de specialitate. Comisia Centrală a concursului va verifica corectitudinea subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare în dimineaţa zilei destinate probei de concurs. Se va lucra pe subcomisii, stabilite pe clase.

Elevii participanți la etapa națională a concursului vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor, atât la proba practică, cât și la cea teoretică, câte 3 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

Accesul elevilor în sala de clasă se va face pe baza legitimației de concurs emisă de către organizatori.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Evaluarea lucrărilor teoretice şi practice ale elevilor se va realiza în după-amiaza zilei de concurs şi în cursul zilei următoare, pe subiecte, de câte doi profesori evaluatori (un profesor din judeţul Dolj desemnat de vicepreședintele comisiei şi unul din comisia centrală), care îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreşedinţii subcomisiilor de evaluare primesc borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator,

evaluează lucrările, îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. La fiecare clasă de concurs va fi desemnat un responsabil/coordonator, care are atribuții de vicepreședinte al subcomisiei. Responsabilul/coordonatorul de la fiecare clasă primește borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat concurentului, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, profesorul-responsabil la clasa respectivă stabilește punctajul final prin mediere între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, profesorul-responsabil la clasa respectivă va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de responsabilul de la clasa respectivă și cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al responsabilului. Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea punctajelor obținute la fiecare subiect din proba de concurs.

III.2. Etapa naţională

Etapa naţională a Concursului de chimie “Petru Poni” se va desfăşura la Craiova, în perioada 18- 21 aprilie 2011 şi constă în două probe: teoretică şi practică.

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru probele teoretică şi practică ale concursului vor fi elaborate de grupul de lucru format din membri ai Comisiei Centrale ai concursului, desemnaţi de inspectorul general de specialitate din M.E.C.T.S. Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea în ziua premergătoare probei teoretice a concursului şi va asigura şi traducerea subiectelor în limbile minorităţilor, dacă există solicitare din partea elevilor, rezultată din tabelele transmise de inspectorii școlari de specialitate. Comisia Centrală a concursului va verifica corectitudinea subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare în dimineaţa zilei destinate probei de concurs. Se va lucra pe subcomisii, stabilite pe clase.

Elevii participanți la etapa națională a concursului vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor, atât la proba practică, cât și la cea teoretică, câte 3 ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs.

Accesul elevilor în sala de clasă se va face pe baza legitimației de concurs emisă de către organizatori.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Evaluarea lucrărilor teoretice şi practice ale elevilor se va realiza în după-amiaza zilei de concurs şi în cursul zilei următoare, pe subiecte, de câte doi profesori evaluatori (un profesor din judeţul Dolj desemnat de vicepreședintele comisiei şi unul din comisia centrală), care îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreşedinţii subcomisiilor de evaluare primesc borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media punctajelor obţinute în urma celor două evaluări pentru fiecare subiect. În cazul în care vicepreşedintele subcomisiei constată o diferenţă între cele două evaluări ale unui subiect mai mare sau egală cu 5% din punctajul subiectului, calculat conform baremului, subiectul se recorectează de către vicepreşedintele subcomisiei împreună cu cei doi profesori evaluatori. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, profesorul-responsabil la clasa respectivă stabilește punctajul final prin mediere între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, profesorul-responsabil la clasa respectivă va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de responsabilul de la clasa respectivă și cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al responsabilului. Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea punctajelor obținute la fiecare subiect din proba de concurs.

Punctajul final pentru proba teoretică, respectiv practică va fi stabilit prin însumarea mediilor pe subiecte. Punctajul total va fi calculat ca medie ponderată a punctajelor obținute la cele două probe: teoretică (pondere 60%) și practică(pondere 40%).

 

IV. Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu au fost evaluată conform baremului, elevii și profesorii îndrumători/însoțitori pot sesiza comisia concursului prin depunerea de contestaţii. Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul şi profesorul îndrumător/însoţitor consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi şi de către profesorul însoţitor al lotului judeţean, la secretariatul comisiei.

La etapa națională, se admite depunerea contestaţiilor şi pentru lucrarea scrisă a probei practice.

Contestaţiile, la oricare dintre etapele concursului, sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice. Pentru lucrările la care au fost depuse contestații și punctajul inițial este mai mare de 95 de puncte, contestația se va admite pentru orice punctaj obținut la reevaluarea lucrării, în plus sau în minus, iar punctajul final al lucrării va fi cel obținut la reevaluare.

 

V. Clasamentul final şi premiile

Premiile și mențiunile, la toate fazele concursului, vor fi acordate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M. Nr. 3109/28.01.2002, art. 47, 48.

 

VI. Dispoziţii finale

Toţi profesorii care participă la elaborarea subiectelor de concurs, baremelor de evaluare şi notare şi la evaluarea lucrărilor, la toate etapele (județeană/ municipiul București, respectiv națională) vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona că nu au elevi pe care i-au pregătit, înscrişi în concurs la subcomisia clasei din care fac parte şi că asigură secretul subiectelor şi al baremelor de evaluare şi notare întocmite de comisie.

Nu este permisă numirea în comisia de organizare și evaluare a concursului, la niciuna dintre etape, a cadrelor didactice care au copii proprii, rude până la gradul al II-lea sau afini, inclusiv.

Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M.E.C. Nr. 3109/28.01.2002, art. 52, prezentele precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea lor atrage sancţionarea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare.

 

INSPECTOR GENERAL,

Daniela Bogdan

Designed & Hosted by
Fastweb Romania Fastweb Romania